Jak skutecznie prowadzić projekty w branży handlu internetowego? Czy zarządzanie w e-biznesie różni się od swojego offline’owego odpowiednika?

Zarządzanie projektami

Tak jak nie powstała specjalna internetowa ekonomia, zwana Nową Ekonomią, tak i zarządzanie projektami związanymi z e-commerce jest oparte na tych samych zasadach co w innych branżach. Prawo popytu i podaży, czyli wyrównywanie się dwóch przeciwstawnych sił na rynku oraz powstanie równowagi jest tak samo obecne w handlu internetowym, jak i w tradycyjnym, do którego należą „brick and mortar store”.

Czym jest zarządzanie projektami? Trudno podać jedną definicję, gdyż każda metodyka posiada swoją. Najbardziej ogólna mówi o zbiorze czynności wykonywanych w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych i pośrednich w określonym, skończonym czasie. Projekt ma charakter jednorazowy, który jest podejmowany ze względu na osiągnięcie wyznaczonych celów. Najprościej zilustrować czym jest projekt za pomocą trójkąta ograniczeń projektowych.

ograniczenia projektu

Każda ze składowych ma wpływ na inne. Przykładowo ograniczenie czasowe przełoży się na wzrost kosztów lub zmniejszenie zakresu, może też odbić się na jakości.

Niezwykle ważną umiejętnością związaną z zarządzaniem projektami jest wiedza o odpowiednich reakcjach na ryzyka. Ich dostrzeżenie w odpowiednim momencie jest kluczowe, szczególnie w dynamicznie zmieniającej się branży e-commerce.

Projekt to tymczasowa organizacja, którą tworzą ludzie, mający poprzydzielane określone role. Członkowie zespołu projektowego powinni znać swoje funkcje i ich wzajemne zależności.

Metodyki zarządzania projektami

Zarządzanie projektami jest zazwyczaj uporządkowane w ramach konkretnej metodyki. Wyróżnia się wiele różnych ich rodzajów. Jedne są prostsze i opierają się na kilku głównych zasadach, inne bardziej skomplikowane, szczegółowo określają jak mają wyglądać dokumenty projektowe oraz definiują precyzyjnie role członków zespołu.

Do najczęściej stosowanych w branży e-commerce należą:

  • Standardy zarządzania projektami skoncentrowane wokół PMI, czyli Project Management Institute – międzynarodowy instytut zrzeszający kierowników projektów
  • PRINCE2, czyli metodyka zarządzania oparta na produktach
  • Metodyki zwinne (Agile software development),czyli grupa metodyk wytwarzania oprogramowania opartego na modelu przyrostowym (czyli rozpoczęcie od najprostszej wersji i jej rozwój). Metodyki zwinne nastawione są na szybkie tworzenia oprogramowania wysokiej jakości. Zalicza się do niej m.in. Scrum – iteracyjna i inkrementalna metodyka prowadzenia projektów.
  • Metodyki Pull np. Scrumban
  • Ścieżka krytyczna (Critical Path Method)
  • Metoda łańcucha krytycznego