25 grudnia 2014 r. obowiązywać zacznie nowa Ustawa o prawach konsumenta. Zgodnie z nią wprowadzone zostaną następujące zmiany dotyczące relacji przedsiębiorca – konsument.

 

1. Konsument definiowany jest nie tylko jako osoba fizyczna, która zawiera transakcję kupna- sprzedaży z przedsiębiorcą, ale też osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zakupi produkt mający w przeważającym stopniu związek z tą właśnie działalnością.

 

2. W przypadku wady zakupionego towaru, konsument ma prawo do uzyskania rękojmi w postaci naprawy, wymiany, obniżenia ceny, lub zwrotu pieniędzy. Wybór rękojmi należy do konsumenta.

 

3. Czas, w którym przyjmuje się, iż towar był wadliwy w momencie zakupu wydłuża się z 6 do 12 miesięcy.

 

4. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy wydłuża się do 14 dni. Kiedy konsument nie zostanie o tym prawie poinformowany, czas ten wydłuża się do 12 miesięcy.

 

5. W przypadku odstąpienia konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy, klient ponosi koszty odesłania towaru, jeśli został o tym wcześniej poinformowany.

 

6. Konsument musi być poinformowany w sposób jasny i zrozumiały o :

– głównych cechach świadczenia oraz sposobie i terminie jego spełnienia,

– danych identyfikujących i kontaktowych przedsiębiorcy,

– wszystkich kosztach związanych z zakupem produktu,

– usługach posprzedażowych, gwarancji, procedurze reklamacji i zakresie odpowiedzialności przedsiębiorcy,

– czasie trwania umowy (jesli jest on nieoznaczony) i ewentualnym sposobie wypowiedzenia umowy wraz ze wzorem formularza odstąpienia od umowy,

– minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta,

– funkcjonalności treści cyfrowych i technicznych środkach ich ochrony oraz mających znaczenie interoperacyjnościach tych treści ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem.

 

7. W przypadku zamawiania płatnej usługi lub towaru klient wyraźnie musi potwierdzić, iż wie o formie i terminie płatności oraz o ewentualnych dodatkowych płatnościach. W innym przypadku umowa nie zostanie zawarta lub też klient ma prawo do zwrotu tych płatności.

 

8. Informacje wymagane przez prawo do zawarcia transakcji muszą być udzielone na papierze, lub na innym trwałym nośniku, jeśli klient wyraził na to zgodę. Dotyczy to także przekazania umowy zawartej na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorcy, pod groźbą grzywny nałożonej na sprzedawcę.

 

9. Przedsiębiorca nie może obciążać konsumenta kosztami za wybór sposobu zapłaty oraz kontakt telefoniczny większymi niż te, które faktycznie poniósł. Ponadto za specjalnie uruchomione linie telefoniczne klient nie może płacić więcej niż za zwykłe połączenie.

 

 

 Dla umów zawartych przed 25 grudnia 2014 r. obowiązuje jej poprzednia wersja.