Zaangażowanie: to słowo obwołano hasłem przewodnim ostatniego World Usability Day. Na nim koncentrowały się liczne spotkania, konferencje, szkolenia i warsztaty UX na całym świecie. Dlaczego? Bo – jeśli chcecie dobrze zrealizować projekt – bez uzyskania zaangażowania projektantów, klientów i użytkowników ani rusz.

Powodów, dla których warto walczyć o zaangażowanie poszczególnych interesariuszy w projekcie, jest wiele, ja wymienię kilka – moim zdaniem – najważniejszych:

1. Zaangażowanie to lepsza komunikacja

Zaangażowane strony chętniej i częściej komunikują się ze sobą, co wpływa na sprawną realizację projektu. Sprawna, dwustronna komunikacja wytwarza silną relację między jej uczestnikami; jeśli zaś przybiera formę monologu, bo jedna ze stron niechętnie i rzadko reaguje, wpływa to negatywnie na nastawienie innych interesariuszy. Pomyśl, kiedy lepiej i z większym zaangażowaniem pracujesz nad projektem? Czy wtedy, gdy o każdą akceptację, opinię, odpowiedź musisz prosić kilka razy? Czy wtedy, gdy odpowiedzi spływają szybko i w terminie?

2. Zaangażowanie to lepsze zrozumienie

Angażując się w relacje z innymi interesariuszami, jesteśmy w stanie lepiej i dokładniej zrozumieć ich potrzeby i motywacje, a także obawy i bariery. W odniesieniu do klientów, pozwala to lepiej zdefiniować ich wymagania, zrozumieć sytuację biznesową, w jakiej funkcjonują, a także wyczuć relacje i układy wewnątrz firmy. W przypadku użytkowników końcowych, możemy bardziej wczuć się w ich rolę i potrzeby, zrozumieć kontekst korzystania z interesujących nas produktów lub usług. W efekcie, możemy uniknąć ryzyka, związanego z przenoszeniem własnych – niekoniecznie trafnych – przekonań i opinii na projektowane rozwiązania.

3. Zaangażowanie to lepsze efekty pracy

Zaangażowanie sprawia, że na koniec projektu powstają lepsze, bardziej wartościowe produkty i usługi. Dzięki temu, że lepiej rozumiemy pozostałe strony, tworzymy rozwiązania, które odpowiadają na potrzeby użytkowników, dostarczając im rzeczywiście oczekiwanych funkcjonalności. Sprawiają też, że klient otrzymuje produkt odpowiadający jego celom biznesowym.

4. Zaangażowanie to wyższa satysfakcja

Zastosowanie w projekcie różnych metod budowania zaangażowania, wpływa na wzrost zadowolenia u jego uczestników. Czasem wystarczą proste rozwiązania: poproszenie klienta o prowadzenie notatek w trakcie badań z użytkownikami; zaproszenie użytkowników końcowych do nietypowych badań eksploracyjnych; prezentowanie zespołowi efektów pracy etc. Wykształca to w interesariuszach poczucie, że wspólnie tworzą coś wartościowego, o co warto się starać.

5. Zaangażowanie zapobiega rutynie

Dzięki innym, bardziej niestandardowym metodom budowania zaangażowania (gamestorming, grywalizacja, storytelling etc.), nikt nie nudzi się nawet przy długo trwającym projekcie i nie traci swego zaangażowania w czasie. Odpowiednio dobrane rozwiązania pozwalają utrzymać lub podsycić malejący zapał, a także wytworzyć go u osób, które dołączają do projektu lub tych, które mają poczucie ograniczonej odpowiedzialności za końcowe rezultaty.

Słowem, zaangażowanie może przekształcić projekt w dobrą zabawę. A kto nie lubi się bawić?